ดำเนินการพิธีการศุลกากร

การบริการของการเดินพิธีการผ่านแดนเป็นอีกหนึ่งบริการที่มุ่งมั่น

  • บริการดำเนินพิธีการทางเรือ ทั้งขาเข้า-ขาออก
  • บริการดำเนินพิธีการทางอากาศ ทั้งขาเข้า-ขาออก
  • บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
  • บริการขอคืนภาษีอากรสำหรับผู้ส่งออก (มุมน้ำเงิน) /มาตรา 19 ทวี/บีโอไอ

ชื่อ: Mr.Atthakit
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: atthakit@handleinterconsol.com