บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด

  • ประวัติ
  • เอกสารบริษัท

 บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด
     0-2393-5300 (อัตโนมัติ)

 0-2393-8980-1
  sln@siamliner.com

เพราะเราเชี่ยวชาญ เราจึงมีความพร้อมให้คุณได้มากกว่า

  • มีบุคลากรพร้อมบริการดูแลนำสินค้าเข้า – ออกตลอดเวลาจากตู้คอนเทนเนอร์ (Stuffing/un-stuffing)
  • มีบริการด้านหีบห่อ re-packing
  • พร้อมด้วยบุคลากรประสานงาน ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง

ชื่อ: Ms.Siripimon
ตำแหน่ง: Marketing Director
อีเมล: siripimon@handleintertrans.com


ชื่อ: Mr.Piti
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: piti@handleintertrans.com