บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ประวัติ
 • เอกสารบริษัท

 บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  0-2393-6800 (อัตโนมัติ)
 0-2393-8485-8
 info@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางรถ

พร้อมการจัดการขนส่งเพื่อส่งไปยังทุกปลายทาง ทุกเส้นทางทั่วโลก
พร้อมให้การบริการทุกการขนส่งทางบกอย่างครบวงจร

 • รถบรรทุก ทุกประเภท ทุกการใช้งาน
  o 4 ล้อหลังคาสูง
  o 10 ล้อขึ้นไป
 • รถหัวลาก
  o 20 ฟุต
  o 40 ฟุต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms.Chanadda
ตำแหน่ง: General Manager
ตำแหน่ง: chanadda@pktlogistics.com

เบอรโทร: 08-1358-5253 / 08-1643-4004


ชื่อ: Ms. Aree

ตำแหน่ง: Marketing Executive
อีเมล: mkt2@pktlogistics.com

เบอร์โทร: 08-2486-4347 / 09-8285-5835